Oczyszczalnia typu FEL


Efektywność oczyszczania

Przydomowe oczyszczalnie ścieków typu FEL:

  • spełniają wymogi dyrektyw Unii Europejskiej Nr 2006/95/EC, 2004/108/EC i 89/106/EEC stosowanych do urządzeń elektrycznych oraz wyrobów budowlanych,
  • posiadają deklarację zgodności z normą PN–EN 12566-3+A1:2009 "Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Prefabrykowane i/lub wykonywane na budowie domowe oczyszczalni ścieków",
  • są znakowane znakiem CE.


Średnia roczna efektywność oczyszczania ścieków wynosi:

* wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami).

   

Strona główna   Oferta   Certyfikaty   Galeria   Pomoc - przydatne informacje   Kontakt

Copyright © 2011 Aqua-Projekt :: All rights reserved :: Projekt i wykonanie: KOSLeR