Oczyszczalnia typu VH


Montaż

Prace montażowe związane z oczyszczalnią ścieków powinny uwzględniać m.in. następujące kryteria:

 • poziom wód gruntowych;
 • rodzaj oraz przepuszczalność gruntu;
 • odległość od granicy działki, drogi, ujęcia wody;
 • miejsce odprowadzenia ścieków oczyszczonych (studnia chłonna, drenaż rozsączający, rów, ciek wodny);
 • szczególne wymagania lokalne.


Posadowienia zbiornika oczyszczalni ścieków
Zbiornik oczyszczalni należy posadowić tylko przy temperaturze przekraczającej 5°C ponieważ w niższych temperaturach może nastąpić jego uszkodzenie. Wykonany w całości z tworzywa sztucznego zbiornik zaleca się ustawiać w wykopie na obliczonym fundamencie betonowym (pozbawionym drobnych kamyków i zanieczyszczeń) ręcznie, za pomocą taśm.
Zbiornik jest wodoszczelny, to znaczy, że nie wymaga izolacji zabezpieczającej przed ucieczką wody. Po posadowieniu zbiornika należy kolejno napełniać wodą poszczególne komory tak, żeby różnica poziomów między nimi nie przekraczała 10cm. Równolegle z napełnianiem zbiornika należy dokonywać obsypki lub obetonowania. Sposób wypełnienia przestrzeni pomiędzy zbiornikiem, a gruntem rodzimym zależny jest od występujących miejscowych warunków.
Do obsypania zbiornika korzysta się z piasku (minimum na odległość 15 cm od płaszcza zbiornika) albo przesianej ziemi pozbawionej ostrych kamieni. Nasypywaną ziemię zagęszcza się warstwami, przy czym zbiornik stale pozostaje napełniony wodą.
Obetonowanie zbiornika należy wykonywać warstwami (zgodnie z poziomem wody w zbiorniku), przy czym każda warstwa powinna lekko związać. Kolejno obetonowuje się zbiornik aż do ustalonej wysokości w projekcie i przy udziale producenta zalewa zbiornik wodą aż po brzeg odpływu.
Przy betonowaniu lub obsypywaniu części zbiornika nad poziomem wody (łącznie z nadbudową) szaluje się tak, żeby zagęszczana ziemia nie uszkodziła zbiornika. Właściwe betonowanie albo zagęszczanie zbiornika oczyszczalni zaleca się wykonywać z założoną pokrywą rewizyjną. W przypadku, gdy zbiornika nie można zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób, zaleca się zamknięcie go poprzez nałożenie i zamknięcie pokrywy rewizyjnej oraz ogrodzenie terenu wokół urządzenia.
Kompleksowo posadowienia zbiornika w terenie rozwiązuje projektant w dokumentacji projektowej.
UWAGA: nie wolno betonować ani obsypywać pustego zbiornika, żeby nie spowodować odkształceń, ani ewentualnie nie uszkodzić zbiornika. Jeżeli podczas prac budowlanych do zbiornika dostały się niepożądane ciała obce, na przykład kamienie, glina itp., to konieczne jest ich usunięcie ze zbiornika i staranne go wyczyszczenie.

Podstawowe zalecenia przy posadowianiu zbiornika

 • grubość betonowej płyty fundamentowej i obetonowania musi odpowiadać nośności gruntu i obciążeniu powodowanemu przez pełny zbiornik (minimum 15cm z elementami stalowymi – płyta fundamentowa jako płaszcz);
 • przed zabetonowaniem albo obsypaniem należy w wodoszczelny sposób podłączyć kanalizację dopływową i odpływową i sprawdzić cały stan urządzenia (w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia należy natychmiast wezwać dostawcę do wykonania naprawy);
 • kolejno napełniać zbiornik i wykonywać betonowanie;
 • betonować warstwami i równomiernie po obwodzie zbiornika (przy czym każda warstwa powinna lekko związać);
 • częściowo albo zupełnie zabetonować zbiornik tak, żeby nie uległ uszkodzeniu albo odkształceniu pod wpływem ciśnienia wody albo nacisku gruntu. W miejscach występowania wody podskórnej zabetonować co najmniej do poziomu jej występowania za pomocą betonu wodoszczelnego;
 • do obsypywania stosować przesianą ziemię pozbawioną ostrych kamyków, a przy ścianie zbiornika na odległości minimum 15 cm stosować piasek;
 • w przypadku, gdy nie były przeprowadzone badania geologiczne lub ewentualnie projektant nie zaleciłby obsypania należy urządzenie zabetonować na całej wysokości (łącznie z nadbudową).


Podłączenie dmuchawy
Dmuchawę zaleca się umieścić poza obiektem oczyszczalni w suchym miejscu w jej pobliżu (na przykład w szafie, budynku, piwnicy, garażu, warsztacie, poddaszu, studzience itp.). Dmuchawę należy umieścić na wyższym poziomie od poziomu wody w oczyszczalni tak, żeby był zapewniony wolny dostęp powietrza do sprężarki i jego cyrkulacja.
Instalację sprężonego powietrza od sprężarki do oczyszczalni zaleca prowadzić się w rurze osłonowej (DN 75 do DN 100). Prowadzenie przewodu powietrza z dmuchawy do rozdzielacza w oczyszczalni wykonuje się tak, żeby nie doszło do strat ciśnienia powietrza (załamania i zagięcia).
Przed uruchomieniem dmuchawy należy sprawdzić, czy tłoczy ona powietrze do przewodu.
Sprężarka powinna pracować cicho, bez wyraźnych wibracji.

   

Strona główna   Oferta   Certyfikaty   Galeria   Pomoc - przydatne informacje   Kontakt

Copyright © 2011 Aqua-Projekt :: All rights reserved :: Projekt i wykonanie: KOSLeR